Статут УНРДЛ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Установчими зборами засновників

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РАДА

ДОНЕЧЧИНИ ТА ЛУГАНЩИНИ»

Протокол №1

від «____» ___________ 2017 року

СТАТУТ 

громадської організації

«УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РАДА ДОНЕЧЧИНИ ТА ЛУГАНЩИНИ»

м. Київ – 2017 р.

 1. Загальні положення
 • ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РАДА ДОНЕЧЧИНИ ТА ЛУГАНЩИНИ» (далі – Організація) є добровільною, недержавною, неприбутковою громадською організацією, що об’єднує на добровільних засадах громадян, які мешкають на території Донецької та Луганської областей, громадян України та іноземних громадян, які були вимушені покинути територію проживання внаслідок агресії Російської Федерації, на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод, мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Організація здійснює свою діяльність на засадах гуманності, спільності інтересів і рівності прав її членів, гласності, добровільності, прозорості, відкритості, публічності, самоврядності, вільного вибору території, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів Організації.

1.3. Організація має статус юридичної особи, який набуває з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

1.4. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання» та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також цим Статутом та внутрішніми документами Організації.

1.5. Організація має право реалізовувати свою мету (цілі) разом з іншими громадськими об’єднаннями шляхом укладення з ними на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення відповідно до чинного законодавства громадських спілок, а також в інший спосіб, не заборонений законами України.

1.6. Організація поширює свою діяльність на територію всієї України.

1.7.  Найменування Організації:

 • Повне найменування українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РАДА ДОНЕЧЧИНИ ТА ЛУГАНЩИНИ»;
 • Скорочене найменування українською мовою: ГО «УНРДЛ»;
 • Повна назва російською мовою: «УКРАИНСКИЙ НАРОДНЫЙ СОВЕТ ДОНЕЧЧИНЫ И ЛУГАНЩИНЫ;
 • Скорочена назва російською мовою: «УНСДЛ»;
 • Повна назва англійською мовою: «UKRAINIAN PEOPLE’S COUNCIL OF DONETSK AND LUGANSK RЕGIONS»;
 • Скорочена назва англійською мовою: «UPCDLR».

1.8. Для проведення своєї діяльності по всій території України, Організація має право утворювати відокремлені підрозділи, які формуються згідно рішення Правління Організації відповідно до чинного законодавства України.

 1. МЕТА (ЦІЛІ), ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

2.1. Основною метою діяльності Організації є:

– захист конституційних прав  та інтересів громадян України, які мешкають на території Донецької та Луганської областей, а також громадян України та іноземних громадян,  які  були вимушені покинути територію постійного проживання внаслідок агресії Російської Федерації;

– сприяти відновленню суверенітету України на всій території, відновлення порушених прав і свобод, які були вчинені щодо мешканців, внаслідок російської окупації, відновлення їх конституційних, політичних, економічних, релігійних прав, а також прав на громадське та політичне представництво.

2.2. Для досягнення своєї мети Організація обирає  наступні напрями діяльності:

 • громадсько-політична діяльність (сприяння прозорій та ефективній політиці щодо осіб, які були вимушені покинути власні домівки внаслідок російської агресії, їхній повноцінній інтеграції на новому місці проживання; сприяння звільненню та відновленню територій Донецької та Луганської областей, встановленню законної та легітимної влади на всій території України; представляти інтереси членів УНРДЛ перед всіма органами виконавчої, судової та законодавчої влади; ініціювати на національному рівні обговорення проектів/пропозицій щодо вирішення питань, що стосуються поточного стану та майбутнього Донецької та Луганської області; розбудова та розвиток в Україні правового, демократичного, громадянського суспільства; здійснення взаємодії з державними структурами, органами місцевого самоврядування, територіальними громадами, іншими об’єднаннями громадян для розбудови в Україні чесного суспільства, справедливого порядку та сильної суверенної демократичної держави; утвердження в Україні європейських стандартів розвитку територіальних громад та органів самоорганізації населення; допомога розвитку правової держави в Україні; зміцнення громадянському миру та національній консолідації в державі; захист принципів територіальної цілісності України, а також поширення інформації про неможливість встановлення федералістського устрою).
 • волонтерська діяльність (сприяння діяльності Збройних сил України, Національної Гвардії України, а також усіх органів української влади, які спрямовані на звільнення територій від російських агресорів, участь в наданні допомоги ВПО (внутрішньо-переміщені особи) та мешканцям Донецької та Луганської областей)
 • благодійна діяльність (залучення коштів для надання матеріальної допомоги згідно Рішень Загальних Зборів Організації та спрямування їх на визначені гуманітарні цілі та потреби)
 • інформаційна та просвітницька діяльність (створення та поширення інформаційних матеріалів, присвячених дотриманню прав та свобод ВПО й мешканців Донецької та Луганської областей; сприяння розвитку та реалізації громадянської свідомості, що ґрунтується на національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях; розробка та розповсюдження соціальної реклами, спрямованої на захист прав та інтересів мешканців Донецької та Луганської області, а також осіб, які були вимушені покинути місце проживання внаслідок російської агресії).
 • експертна та дослідницька діяльність (ініціювання та безпосередня участь в розробці та обговоренні нормативно-правових актів, які стосуються осіб, що покинули постійне місце проживання внаслідок російської агресії, та мешканців Донецької та Луганської областей; здійснення громадського аудиту бюджетних коштів усіх рівнів, спрямованих на вирішення проблем осіб, які покинули постійне місце проживання внаслідок російської агресії, а також здійснення заходів з відбудови знищених об’єктів та комунікацій на території зазначених областей; здійснення громадського аудиту коштів, наданих міжнародними організаціями та іноземними урядами для подолання наслідків російської агресії на території України; участь в розробці державних та обласних програм з розвитку та відновлення Донецької та Луганської областей; надання методичної та практичної допомоги шляхом консультацій органам самоорганізації населення та місцевого самоврядування; здійснення моніторингу дотримання законодавства органами влади та місцевого самоврядування; проведення моніторингу місцевих та загальноукраїнських медіа; організація та проведення кількісних та якісних досліджень, експертних опитувань, пов’язаних Метою діяльності організації та напрямками діяльності).
 • правозахисна діяльність (здійснення моніторингу дотримання прав та інтересів мешканців Донецької та Луганської областей, а також осіб, які були вимушені покинути зазначені області внаслідок російської агресії, захист конституційних прав та інтересів зазначених категорій громадян України)
 • соціальна діяльність (участь в реалізації місцевих, регіональних, загальнодержавних та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища в суспільстві).
 • міжнародна діяльність (сприяння визнанню на міжнародному рівні статусу окупованих територій Донецької та Луганської областей; висловлення власних позицій на міжнародному рівні з питань, які лежать в площині інтересів УНРДЛ; ініціювання на міжнародному рівні пропозиції та проекти з вирішення питань, пов’язаних з сучасним станом справ у Донецькій та Луганській області, а також спрямованих на майбутнє; участь у дипломатичних перемовинах формального та неформального характеру стосовно майбутнього тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, боротьба за надання представництва на цих перемовинах мешканцям Донецької області та Луганської області, а також особам, які були вимушені покинути постійне місце проживання внаслідок російської агресії; надання інформації міжнародним організаціям щодо стану дотримання прав та свобод осіб, які мешкають на території Донецької та Луганської областей, а також осіб, які були вимушені покинути постійне місце проживання внаслідок російської агресії).
 • культурна діяльність (здійснення активності у сфері культури та мистецької діяльності, видавничої діяльності тощо).
 • внутрішньо-організаційна діяльність (захист прав та інтересів членів Організації; проведення інформаційно-освітньої роботи з питань статутної діяльності Організації; надання допомоги та консультацій через діючі осередки УНРДЛ на місцях та через виконавчі органи УНРДЛ).
 • громадський контроль діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування стосовно питань, що стосуються завдань Організації;

2.3. Для досягнення своєї мети Організація у встановленому законодавством порядку має право:

2.3.1. вільно поширювати у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та напрями діяльності;

2.3.2. вносити власні пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;

2.3.3. проводити мирні збори;

2.3.4. засновувати засоби масової інформації (інформаційні агентства, газети, журнали, бюлетені тощо);

2.3.5. готувати, друкувати та поширювати у будь-який незаборонений законодавством спосіб інформаційні матеріали з метою захисту прав, інтересів та основоположних свобод своїх членів і реалізації мети Організації;

2.3.6. представляти та захищати права й інтереси членів Організації та громадян  в органах державної влади та місцевого самоврядування, сприяти усуненню порушень прав людини;

2.3.7. підтримувати прямі міжнародні контакти та налагоджувати співробітництво з іноземними та міжнародними організаціями;

2.3.9. засновувати підприємства, установи та організації у порядку, передбаченому чинним законодавством;

2.3.10. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав;

2.3.11. проводити конференції, семінари, тренінги, конгреси, «круглі столи», прес-конференції, форуми, збори, громадські слухання, навчальні (освітні) курси, літні школи, лекції, симпозіуми, з’їзди та інші публічні заходи без мети отримання прибутку від цієї діяльності;

2.3.13. відряджати представників Організації на навчання, для участі в обмінах, а також для налагодження співпраці та реалізації спільних проектів чи з іншою метою для реалізації завдань Організації;

2.3.14. розповсюджувати видавничу продукцію без отримання прибутку від цієї діяльності;

2.3.15. проводити громадську експертизу та аналітичні дослідження з питань розвитку самоорганізації, самоврядування та самоустрою в Україні, здійснювати громадський аналіз проектів законів та інших нормативно-правових актів;

2.3.16. подавати запити та отримувати інформацію від органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, їхніх посадових осіб;

2.3.17. проводити громадські розслідування порушень прав та основоположних свобод громадян;

2.3.18. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші неприбуткові та неполітичні організації й установи, надавати допомогу в їхньому створенні;

2.3.19. співпрацювати на договірних засадах з політичними та громадськими утвореннями, укладати на добровільних засадах угоди про співробітництво та/або взаємодопомогу, формувати громадські спілки.

2.3.20. здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2.3.22. мати інші права, які не заборонені чинним законодавством України.

2.4. Метою діяльності Організації не є одержання прибутку.

 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1.   Організація створюється на невизначений термін.

3.2. Організація має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, володіє майновими та немайновими правами згідно з діючим законодавством України.

3.3. Організація має власну печатку, штампи із своїм найменуванням, може мати бланки, символіку, логотип, сайт та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Правлінням Організації. Символіка Організації реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.

3.4. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке їй належить, та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.

3.5. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.

 

 1. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ

 

4.1. Членство в Організації є добровільним. Члени Організації можуть належати до інших громадських об’єднань, ініціатив, партій, організацій.

4.2. Членами Організації можуть бути громадяни, які мешкають на території Донецької та Луганської областей, громадяни України та  іноземні громадяни,  що  були вимушені покинути територію проживання внаслідок агресії Російської Федерації, які досягли 16 років,  визнають і підтримують мету та напрями діяльності Організації, передбачені цим Статутом,  визнають та дотримуються Маніфесту Української народної Ради Донеччини та Луганщини, інших внутрішніх  документів Організації.

4.3. Членство в Організації є індивідуальним.

4.4. Прийняття в члени Організації здійснюється Правлінням на підставі заяви про членство встановленого зразка.

4.5. Заява про прийом в члени Організації подається на ім’я Голови Правління Організації до Правління або через відокремлений підрозділ.  Якщо заява про членство подається через відокремлений підрозділ, відокремлений підрозділ передає заяву про членство в Правління  після відповідної перевірки та складання рекомендації про прийом або відмову в прийомі до членів Організації.

4.6. Кандидат у члени Організації стає її членом з моменту прийняття відповідного рішення Правлінням Організації. Правління Організації має право на перевірку інформації наданої кандидатом на члени в Організації. На підтвердження членства за рішенням Правління членам Організації можуть видаватися відповідні посвідчення. Форма посвідчення засвідчується Правлінням Організації. Правління Організації може відмовити в прийнятті в члени організації, якщо кандидат в члени Організації скомпрометував себе діями або бездіяльністю, що суперечать меті, цілям і завданням діяльності Організації.  Рішення Правління Організації про відмову у прийомі до членів Організації має бути вмотивованим і  є остаточним.

4.7. Члени  Організації  сплачують  внески у вигляді добровільних пожертв.

4.8. Член Організації припиняє своє членство в Організації шляхом подання особистої заяви на ім’я Голови Правління Організації.

4.12. Всі члени Організації мають рівні права і обов’язки, крім випадків передбачених цим статутом.

4.13. Члени Організації мають право:

– брати участь в управлінні Організацією через участь у зборах,  конференціях, з’їздах безпосередньо або через своїх делегатів, вимагати розгляду будь-яких питань, що стосуються діяльності Організації;

– вносити пропозиції по кандидатурах для обрання в Правління Організації, керівні  та виконавчі органи Організації;

– обирати й бути обраними в Правління Організації, керівні  та виконавчі органи Організації, її відокремлені підрозділи та отримувати інформацію про їх роботу;

– вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності Організації, брати участь у роботі Організації, її відокремлених підрозділив, ініціювати створення відокремлених підрозділів для виконання завдань Організації, тощо;

– отримувати підтримку Організації при захисті своїх законних прав внутрішньо-переміщених осіб та  прав жителів Донецької і Луганської областей, які постраждали внаслідок проведення на сході України антитерористичної операції;

– користуватися послугами Організації, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Організація, на умовах, затверджених  з’їздом, Правлінням, керівними, виконавчими  органами Організації;

– брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться Організацією на умовах, затверджених Правлінням,  керівними, виконавчими  органами Організації або керівними органами відокремлених підрозділів Організації в межах своєї компетенції;

– здійснювати колективні та індивідуальні заходи по захисту своїх інтересів;

– вийти з членів  Організації шляхом подання письмової заяви та на умовах, передбачених цим Статутом;

– одержувати будь-яку інформацію про діяльність Організації;

– член організації має право представлятися  членом Організації в будь-яких публічних заявах;

– інші права згідно чинного законодавства України та цього Положення.

4.14. Члени Організації зобов`язані:

–  дотримуватися положень цього Статуту, Маніфесту УНРДЛ,  інших внутрішніх рішень Організації, а також виконувати рішення керівних органів Організації;

– сприяти своєю діяльністю досягненню мети та реалізації напрямів діяльності, головних цілей i завдань Організації, не допускати дій, що шкодять репутації Організації або спричиняють майнової шкоди;

– брати участь у заходах, які спрямовані на досягнення мети та завдань Організації;

– обсяг та зміст відомостей про члена Організації встановлюється  і може бути змінений рішенням Правління Організації;

– члени Організації не мають права виступати в якості представника Організації або будь-якого її органу без відповідних  письмових повноважень або доручень;

– брати участь у роботі Організації;

– сприяти поширенню інформації про діяльність Організації;

– своєчасно виконувати свої зобов’язання перед Організацією;

– проводити просвітницьку роботу з поширення програм Організації та залучати нових членів;

– дотримуватися норм моралі та професійної етики та взятих на себе зобов’язань;

популяризувати ідеї та цілі Організації, сприяти посиленню її престижу;

– утримуватися від дій, що можуть нанести шкоду законним інтересам  Організації і її членам;

4.15. Членство в Організації припиняється у випадках:

– смерті члена Організації;

– припинення членства за власним бажанням (добровільний вихід) у порядку, передбаченому цим Статутом;

– виключення з членів Організації (примусове виключення) у порядку, передбаченому цим Статутом;

4.16. Член Організації вважається виключеним з Організації після прийняття рішення Правлінням Організації. При вирішенні питання про примусове виключення з членів Організації, член Організації, стосовно якого приймається таке рішення, участі в голосуванні не бере.

4.17. Примусове виключення членів Організації з її складу здійснюється за ініціативою будь-якого члена Організації виключно у випадках:

4.17.1. вчинення членом Організації дій, що суперечать Статуту Організації та погіршують стан і репутацію Організації або репутацію її членів;

4.17.2. член Організації скомпрометував себе діями, що суперечать меті діяльності Організації, а також бездіяльністю;

4.17.3. у разі, якщо член Організації втратив з нею зв’язок, не бере участі в її заходах та діяльності, не виконує обов’язків члена Організації;

4.17.4. член Організації при поданні зави про членство вказав недостовірні данні, які не сумісні з Маніфестом УНРДЛ та Статутом Організації.

4.18. У випадку добровільного виходу або виключення з Організації кошти та інше майно, внесені до Організації її членом, йому не повертається за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

4.19. Для виконання окремих функцій Правління Організації може утворювати апарат з числа найманих працівників, які не обов’язково повинні бути членами організації. На працівників апарату поширюється законодавство про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування. 

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА 

5.1. Для здійснення своїх функцій Організація створює організаційну структуру, яка складається із:

5.1.1. Загальних зборів;

5.1.2. Правління;

5.1.3. Ревізійної комісії.

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

6.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори.

6.2. Порядок проведення та участь членів Організації у Загальних зборах  визначаються Регламентом Загальних зборів ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РАДА ДОНЕЧЧИНИ ТА ЛУГАНЩИНИ».

6.3. Загальні збори скликаються Правлінням Організації не рідше одного разу на рік. За рішенням Правління Організації або на письмову вимогу Ревізійної комісії, або на вимогу  не менше 3/4 членів Організації, або на вимоги не менше 3/4  відокремлених підрозділів позачергові Загальні збори мають бути скликаними протягом п’ятнадцяти днів. Якщо вимога членів Організації не виконана, вони мають право самі скликати позачергові Загальні збори. Загальні збори мають право приймати рішення за присутності більшості  делегатів, які обрані згідно Регламенту загальних зборів  Організації.

Кожен член Організації, що бере участь у Загальних зборах, має один голос. Рішення з будь-якого питання, вказаного в підпунктах (6.4.1), (6.4.5), (6.4.7) та (6.4.8)  пункту 6.4. статуту, потребують більшості в 3/4 голосів делегатів Загальних зборів, які присутні і беруть участь у голосуванні. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів членів, які присутні і беруть участь у голосуванні.

6.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішень про:

6.4.1. Затвердження статуту, а також змін і доповнень до статуту;

6.4.2. Визначення основних напрямків діяльності Організації;

6.4.3. Затвердження звітів і доповідей інших органів управління Організації;

6.4.4. Обрання, затвердження і відкликання членів Правління, Голови Правління, Заступника Голови Правління, членів та Голови Ревізійної комісії Організації. Голова Правління та його заступники обираються з числа членів обраного на Загальних  зборах Правління більшістю голосів присутніх на Загальних зборах. Члени Правління обираються більшістю голосів присутніх на Загальних зборах Організації поіменно;

6.4.5.  Реалізація права власності на майно та кошти Організації, а також делегування окремих повноважень і обов’язків щодо господарського управління активами Організації іншим органам управління Організації;

6.4.6.  Скасування рішень керівних органів, прийнятих з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Організації;

6.4.7.   Прийняття рішення про реорганізацію або саморозпуск Організації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

6.4.8.   Припинення діяльності Організації.

6.4.9. Питання, віднесені до виключної компетенції загальних зборів не можуть передаватися іншим органам управління Організацією.

6.4.10. Загальні збори можуть також розглядати та приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності Організації, якщо про це приймуть відповідне рішення присутні на таких Загальних зборах.

6.4.11. Порядок обрання та відкликання членів органів управління Організації регулюються положеннями даного Статуту.

6.5. Правління здійснює управління діяльністю Організацією в період між Загальними зборами. Правління обирають Загальні збори терміном на чотири роки. Кількісний склад Правління  затверджується загальними зборами. Члени Правління можуть бути переобраними повторно. Члени Правління не можуть бути членами Ревізійної комісії. Якщо член Правління подає у відставку, вибуває за станом здоров’я чи з інших причин втрачає здатність виконувати свої обов’язки, Правління може залучати до свого складу нового члена Правління, але не довше ніж до затвердження нового члена Правління наступними (чи позачерговими) Загальними зборами до закінчення повноважень останнього.

6.5.1. Засідання Правління скликаються Головою Правління  не рідше ніж один раз на три місяці або протягом п’ятнадцяти днів за поданням Ревізійної комісії або не менше однієї третини членів Правління. Правління має право приймати рішення за присутності 3/4 членів Правління. Правління приймає рішення більшістю голосів осіб, які присутні і беруть участь у голосуванні. За поділу голосів вирішальним є голос Голови Правління. Рішення також можуть прийматися шляхом голосування за допомогою електронної пошти або шляхом письмового опитування через засоби телефонного зв’язку (факс). Опитування проводиться Головою Правління. В таких випадках рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують усі члени Правління.

6.6. Голова Правління скликає чергові та позачергові Загальні збори, відповідає за їх підготовку, організовує їх роботу відповідно до Регламенту, організовує   ведення засідань Правління, зберігання протоколів та іншої документації Організації.

6.7. Голова Правління, а також перший його заступник не можуть бути першими керівниками політичних партій та державних органів.

6.8.  До компетенції Правління, зокрема, належить:

6.8.1. Координація роботи виконавчих органів, Ревізійної комісії, відокремлених підрозділів;

6.8.2. Визначення порядку делегування і норми представництва делегатів від відокремлених підрозділів, визначення дати, місця проведення та порядку денного чергових (чи позачергових) Загальних зборів Організації;

6.8.3. Визначення напрямів діяльності Організації відповідно до статуту;

6.8.4.  Визначення фінансових питань Організації;

6.8.4. Прийняття рішень про заснування госпрозрахункових підприємств та організацій, а також рішень про їх ліквідацію;

6.8.6.   Сприяння розширенню джерел фінансування Організації;

6.8.7.  Затвердження  проекту щорічного кошторису Організації та внесення у разі потреби змін до нього;

6.8.8.  Включення до (виключення з) членів Організації;

6.8.8.  Узгодження штатного розкладу;

6.8.10. Прийняття рішень про заснування з громадськими організаціями, громадських спілок;

6.8.11. Ініціювання пропозицій до Загальних зборів щодо внесення змін до персонального складу Правління;

6.8.11. Затвердження Положень Організації;

6.8.13. Здійснення господарського управління майном та коштами Організації;

6.8.14. Затвердження символіки та іншої атрибутики Організації;

6.8.15. Прийняття рішення щодо утворення та припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації.

6.8.16. Прийняття рішення про призначення та звільнення керівника відокремленого підрозділу Організації;

6.8.17.  Розгляд скарг на рішення керівних органів Організації;

6.8.18. Здійснення інших повноважень, що не віднесені до компетенції Загальних зборів.

6.9. Голова Правління забезпечує поточну діяльність та організацію виконання рішень органів управління Організації як адміністративно-виконавчий орган Організації. Голову Правління Організації обирають Загальні збори терміном на чотири роки.

6.10. Голова Правління в межах своєї компетенції:

6.10.1. Без доручення (довіреності) діє від імені Організації у відносинах з органами державного управління і місцевого самоврядування, а також іншими особами;

6.10.2. Представляє Організацію у відносинах з державними органами і організаціями, громадськими об’єднаннями;

6.10.3. Очолює роботу Організації і несе персональну відповідальність за поточну діяльність Організації;

6.10.4.  Представляє Організацію і видає довіреності іншим особам на представництво інтересів Організації;

6.10.5.  Скликає засідання та головує на засіданнях Правління і керує його роботою;

6.10.6. Здійснює загальне керівництво підготовкою питань, які підлягають розгляду Правлінням.

6.10.7.  Від імені Правління скликає Загальні збори членів Організації;

6.10.8.  Укладає угоди, договори, контракти на умовах, визначених цим Статутом;

6.10.9. Відкриває рахунки в банківських та інших фінансових установах, підписує фінансові документи і керує фінансовою діяльністю Організації;

6.10.10. Видає накази, обов’язкові для виконання працівниками Організації та її робочих підрозділів;

6.10.11. Здійснює прийняття і звільнення працівників Організації, керує їх діяльністю;

6.10.12.  Складає і подає звіти про діяльність Організації, звітує про свою діяльність перед складенням повноважень на першому засіданні нового складу Правління обраного Загальними  зборами.

6.10.13. Здійснює інші дії та провадить іншу діяльність, спрямовані на реалізацію статутної мети і напрямів діяльності Організації.

6.11. Заступник  Голови  Правління  Організації здійснює  всі  функції  Голови Правління за його відсутності з правом першого підпису, про що в обов’язковому порядку зазначається в письмовому наказі Голови Правління.

6.12. Контрольним органом Організації є Ревізійна комісія. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами в складі голови та не менше, ніж двох членів Ревізійної комісії терміном на чотири роки. Кількісний склад ревізійної комісії визначається Загальними зборами.

6.13. Ревізійна комісія здійснює контроль за діяльністю Правління, Голови Правління та Організації в цілому, а також за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності, що створені Організацією одноособово (надалі в цьому розділі – об’єкти контролю).

6.14. Ревізійна комісія контролює:

 • дотримання об’єктами контролю їх повноважень при прийнятті рішень, укладенні та виконанні договорів, виконанні затверджених Правлінням Організації програм чи наданні благодійної допомоги в інших формах;
 • витрату коштів та майна Організації, відповідності їх використання затвердженому кошторису та програмами Організації;
 • ефективність використання майна Організації: як самою Організацією, так і заснованими одноособово Організацією суб’єктами підприємницької діяльності;
 • відповідність кількісного та якісного складу персоналу об’єктів контролю їхнім завданням та функціям;
 • підготовку та доведення до відома Організації результатів перевірок, здыйснених в об’єктах контролю;
 • складання та подання на розгляд та затвердження Організацією висновку з детальним аналізом та коментарем річних звітів та балансів Організації;
 • розгляд скарг на рішення керівних органів Організації.

6.15. Ревізійна комісія скликається головою Ревізійної комісії по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

6.16. Ревізійна комісія повноважна вирішувати питання, віднесені до її компетенції, за умови присутності на її засіданні більшості членів Ревізійної комісії.

6.17. Рішення Ревізійної комісії приймаються більшістю голосів і оформляються протоколами, підписаними більшістю членів Ревізійної комісії.

6.18. Члени ревізійної комісії, якщо вони не були обрані делегатами Загальних зборів, мають право брати в них участь з правом дорадчого голосу.

6.19. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Організації та розгляду скарг.

6.19.1. Кожен член Організації має право оскаржити рішення, дії та бездіяльність керівних органів Організації;

6.19.2. Скарги на рішення керівних органів відокремлених підрозділів, Голови Правління розглядаються Правлінням Організації протягом місяця з дати їх надходження і заявнику в письмовій формі надсилається відповідне рішення щодо розгляду скарги. У випадку встановлення, що рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, статуту, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Організації, Правління Організації зобов’язує відповідний орган відмінити оскаржуване рішення;

6.19.3. Скарги адресовані Голові Правління розглядаються ним особисто або (при необхідності) виносяться для розгляду на засідання Правління Організації. Скарга на  засіданні Правління Організації розглядається, як правило, в присутності скаржника. Відповідь на скаргу у письмовій формі надсилається протягом місяця з дати її одержання;

6.19.4. Оскаржувані рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Організації можуть бути скасовані рішенням Загальних зборів Організації;

6.19.5. Контроль за своєчасним, неупередженим та справедливим розглядом скарг здійснює Ревізійна комісія.

 1. ШТАТНИЙ ПЕРСОНАЛ, ОПЛАТА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

7.1. Робота щодо підбору штатних працівників в Організації ведеться Головою Правління, який готує та подає на затвердження Правління штатний розклад.

7.2. Трудові відносини регулюються трудовими договорами (контрактами), правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями відповідно до чинного законодавства України.

7.3. На штатних працівників Організації розповсюджується чинне трудове законодавство.

7.4. Трудові спори і непорозуміння між працівниками, між працівниками та Організацією розглядаються у відповідності до чинного законодавства України.

7.5. Штатний персонал, який не є членами Організації, не має права брати участь у прийнятті рішень щодо діяльності та розвитку Організації.

 1. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 

8.1. Організація може мати у власності рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах та необхідне для здійснення її статутної діяльності.

8.2. Майно та кошти Організації формуються:

8.2.1. 3а рахунок благодійних внесків, членських внесків та пожертвувань фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних;

8.2.2. За рахунок коштів чи майна, а також грантових проектів, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

8.2.3.  За рахунок дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого фондів, або у межах благодійної, в тому числі гуманітарної та технічної допомоги, що надається Організації відповідно до міжнародних договорів;

8.2.4.  За рахунок пасивних доходів;

8.2.5.  За рахунок коштів, які надходять від проведення основної діяльності;

8.2.6.  За рахунок інших джерел, які не заборонені чинним законодавством України.

8.3. Майно та кошти Організації спрямовуються на досягнення мети її діяльності, а також на утримування Організації.

8.4. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

8.5. Організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами (учасниками) або державою, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

8.6. Організація має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

8.7. Організація є власником майна, що їй належить, здійснює відповідно до чинного законодавства володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться в її власності, згідно з цілями своєї статутної діяльності і призначенням майна.

8.8. Кошти та інше майно Організації, не може перерозподілятись між її членами і використовується лише для виконання статутних завдань.

8.9. Організація самостійно встановлює розмір та форму використання коштів. Структуру та кошторис використання коштів розробляє та затверджує Правління Організації.

8.10. Витрати, що пов’язані з діяльністю Організації та утриманням штатних працівників, здійснюються за рахунок коштів Організації. Майно та кошти Організації використовуються на виконання мети та завдань Організації.

 1. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ 

9.1. Організація й створені нею установи та організації здійснює відповідно до чинного законодавства оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, подає статистичну звітність у встановленому порядку і обсязі відповідним державним органам, реєструється в органах Державної фіскальної служби та вносить до бюджету платежі згідно з чинним в Україні законодавством.

9.2. Організація звітує про свою діяльність і використання майна та/або коштів перед членами Організації.

9.3. Фінансовий рік Організації співпадає з календарним. Перший фінансовий рік Організації починається з дня її державної реєстрації та триває до 31 грудня.

9.4. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

 1. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

10.1. Відокремлені підрозділи Організації:

 • утворюються за територіальним принципом на рівні області, району, міста, населеного пункту;
 • утворюються та припиняють діяльність за рішенням Правління Організації;
 • діють згідно Статуту Організації та Положення про відокремлений підрозділ, яке затверджується Правлінням Організації;
 • користуються майном,  яке  передається  їм  за  рішенням  Правління Організації для досягнення цілей Організації;
 •  здійснюють діяльність в межах повноважень, які затверджуються Правлінням Організації.

10.2. Відокремлені підрозділи:

 • надають консультативну та іншу допомогу членам Організації та іншим громадянам за їх зверненнями;
 • налагоджують співпрацю та  обмін  досвідом   з  громадськими організаціями свого регіону;
 • за дорученням  Правління Організації  організовують та  сприяють проведенню заходів  Організації у  своєму регіоні;
 • беруть участь   у   розробці   заходів   з   питань   обміну   досвідом членів Організації,  що сприятиме підвищенню їх кваліфікації;
 • здійснюють іншу діяльність згідно Положення про Відокремлений підрозділ.

10.3.  Керівник відокремленого підрозділу Організації:

 • обирається членами відокремленого підрозділу Організації та затверджується Правлінням Організації;
 • діє на підставі довіреності, виданою Головою Правління Організації;
 • підпорядкований та підзвітний Правлінню Організації;
 • здійснює керівництво відокремленим підрозділом.

10.4. У випадку бездіяльності Керівника відокремленого підрозділу, порушення ним Статуту Організації або законодавства України, Правління Організації може прийняти рішення про звільнення Керівника відокремленого підрозділу або закриття даного відокремленого підрозділу.

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1.   Припинення діяльності Організації здійснюється:

 • за рішенням Загальних зборів, якщо за таке рішення проголосувало більше 3/4 голосів від членів Організації, присутніх на Загальних зборах, шляхом саморозпуску або реорганізації, шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;
 •  за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

11.2.   Саморозпуск Організації.

11.2.1. Загальні збори, які прийняли рішення про саморозпуск Організації, створюють ліквідаційну комісію для проведення припинення Організації, як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після її саморозпуску відповідно до цього статуту.

11.2.2. Організації подає (надсилає) рішення про саморозпуск Організації до уповноваженого органу з питань реєстрації. За відсутності порушень законодавства та статуту Організації уповноважений орган з питань реєстрації забезпечує внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідного запису та вносить дані про зазначене рішення Організації до Реєстру громадських об’єднань.

11.2.3.   З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення Організації про саморозпуск розпочинається припинення діяльності Організації, як юридичної особи, набуває повноважень ліквідаційна комісія та рішення Загальних зборів Організації про саморозпуск не може бути скасоване Організацією.

 11.2.4.  Ліквідаційна комісія забезпечує виконання процедури саморозпуску Організації, як юридичної особи відповідно до вимог ст. 111, 112 Цивільного кодексу України.

11.2.5.  При саморозпуску Організації майно, кошти та інші активи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів,  повинні бути передані іншому громадському об’єднанню правозахисного спрямовання або зараховані до доходу бюджету.

11.2.6.  Саморозпуск Організації є проведеним з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про припинення Організації.

11.3.     Реорганізація Організації.

11.3.1. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Організації, яка приєднується, та рішення про згоду на таке приєднання організації, до якої відбувається приєднання.  Загальні збори Організації, що прийняли рішення про реорганізацію, утворюють комісію з реорганізації, яка з моменту набуття повноважень діє від імені Організації і забезпечує виконання процедури реорганізації згідно з чинним законодавством.

11.3.2. Про прийняті рішення щодо реорганізації Організації шляхом приєднання Організації повідомляє в порядку визначеному Законом України «Про громадські об’єднання»  уповноважений орган з питань реєстрації.

11.3.3.   З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних  осіб –підприємців  відомостей про припинення Організації, яка приєднуються, про реорганізацію шляхом приєднання, розпочинається припинення Організації, набуває повноважень створена Загальними зборами Організації комісія з реорганізації, втрачають свої повноваження керівні органи Організації та рішення Загальних зборів Організації про реорганізацію не може бути скасоване Організацією.

11.3.4.  При реорганізації Організації майно, кошти та інші активи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, передаються комісією з реорганізації за передавальним актом правонаступнику – громадському об’єднанню, до якого приєднується Організації.

11.3.5.  Реорганізація Організації шляхом приєднання є завершеною з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про припинення Організації.

11.4.    Примусовий розпуск Організації.

11.4.1. У випадку порушення Організації вимог статей 36, 37 Конституції України, статті 4 Закону України «Про громадські об’єднання» Організації може бути заборонено судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації.

11.4.2. Заборона Організації має наслідком припинення її діяльності у порядку, встановленому Законом України «Про громадські об’єднання», та виключення з Реєстру громадських об’єднань.

11.4.3.  У разі прийняття рішення про заборону Організації майно, кошти та інші активи Організації за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету. 

 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 

12.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються Загальними зборами Організації.

12.2. Зміни та доповнення до цього Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш ніж 3/4 членів Організації, присутніх на засіданні Загальних зборів.

12.3.  Зміни та доповнення до Статуту Організації підлягають обов’язковій реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

ЗАСНОВНИКИ:

Федорчук Станіслав Сергійович

Саакян Олег Арменович

Ригованов Руслан Олександрович

Copyright © 2024. Powered by WordPress & Romangie Theme.