Положення про членство в УНРДЛ

Положення ПРО ЧЛЕНСТВО в УНРДЛ
(проект)
Затверджено:
Протоколом загальноукраїнських зборів УНРДЛ №______
від «___»_____________ 2016 року

Положення про членство в Українській народній раді Донеччини та Луганщини

Положення про членство в Українській народній раді Донеччини та Луганщини розроблене на виконання пункту ____ Положення про Українську народну раду Донеччини і Луганщини (УНРДЛ) визначає порядок набуття та припинення членства в УНРДЛ, права та обов’язки членів та порядок їх обліку.
Це Положення затверджується загальноукраїнськими зборами УНРДЛ і може бути змінене або скасоване лише ними.

Стаття 1. Членство в УНРДЛ
1.1. Членство в УНДРЛ є добровільним. Члени УНРДЛ можуть бути членами інших громадських об’єднань, ініціатив, партій, організацій.
1.2. Членство в УНДРЛ є індивідуальним.
1.3. Членами УНДРЛ можуть бути фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства) які досягли 16 років, є внутрішньо-переміщеними особами, а також мешканці Донецької та Луганської областей, які поділяють мету та завдання УНДРЛ, визнають та дотримуються Маніфесту і Положення про Українську народну раду Донеччини і Луганщини, підтримують територіальну цілісність України, засуджують російську агресію та окупацією Донецької, Луганської областей і анексію автономної республіки Крим, не є і не були членом Партії Регіонів, Комуністичної партії України, “Руського блоку” та подібних організацій, що сприяли або підтримували анексію Криму та війну на сході України та не приймали участь у так званому референдумі про самовизначення “ДНР” та “ЛНР”, своєю практичною діяльністю сприяє здійсненню мети та завдань Положення про Українську народну раду Донеччини і Луганщини.
1.4. Для отримання статусу члена УНРДЛ до проведення установчого з’їзду, фізична особа подає заяву до ініціативної (робочої) групи УНРДЛ або уповноваженої особи в регіонах.
1.5. Для отримання статусу члена УНРДЛ фізична особа має ознайомитися з Маніфестом УНРДЛ та визнати Положення про Українську народну раду Донеччини і Луганщини, подати до Колегії УНРДЛ заяву про членство встановленого зразку.
1.6. Всі члени УНРДЛ мають рівні права та обов’язки у вирішенні будь-яких питань діяльності УНРДЛ незалежно від їх статусу, майнового стану, віросповідання та інших ознак.

Стаття 2. Права та обов’язки членів УНРДЛ
2.1.Члени УНРДЛ, якщо інше не передбачено Положеннями про Українську народну раду Донеччини і Луганщини, мають право:
2.1.1. брати участь в управлінні УНРДЛ через участь у зборах, конференціях, з’їздах безпосередньо або через своїх делегатів, вимагати розгляду будь-яких питань, що стосуються діяльності УНРДЛ;
2.1.2. вносити пропозиції по кандидатурах для обрання в Колегію, керівні та виконавчі органи УНРДЛ;
2.1.3. обирати і бути обраними в Колегію, керівні та виконавчі органи УНРДЛ, її осередків та отримувати інформацію про їх роботу;
2.1.4. вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності УНРДЛ, брати участь у роботі УНРДЛ, її місцевих осередків, ініціювати створення місцевих осередків для виконання завдань УНРДЛ, тощо;
2.1.5. отримувати підтримку УНРДЛ при захисті своїх законних прав внутрішньо-переміщених осіб та прав жителів Донецької і Луганської областей, які постраждали внаслідок війни на сході України;
2.1.6. користуватися послугами УНРДЛ, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати УНРДЛ, на умовах, затверджених з’їздом, Колегією, керівними, виконавчими органами УНРДЛ;
2.1.7. брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться УНРДЛ на умовах, затверджених Колегією, керівними, виконавчими органами УНРДЛ або керівними органами місцевих осередків УНРДЛ в межах своєї компетенції;
2.1.8. здійснювати колективні та індивідуальні заходи по захисту своїх інтересів;
2.1.9. вийти з членів УНРДЛ шляхом подання письмової заяви та на умовах, передбачених цим Положенням;
2.1.12. інші права згідно чинного законодавства України та цього Положення.
2.2. Член УНРДЛ має право згадувати про своє членство в УНРДЛ в будь-яких публічних заявах. Він не може згадувати про своє членство в УНРДЛ, якщо компетентним органом прийнято рішення про припинення його членства в УНРДЛ.
2.3. Члени УНРДЛ зобов’язані:
2.3.1. дотримуватися норм Положення про Українську народну раду Донеччини та Луганщини, цього Положення, інших внутрішніх рішень УНРДЛ, а також виконувати рішення Колегії, керівних та виконавчих органів УНРДЛ, які є обов’язковими для них та відповідають чинному законодавству України;
2.3.2. сприяти своєю діяльністю досягненню мети, головних цілей i завдань УНРДЛ, не допускати дій, що шкодять діловій репутації УНРДЛ або спричиняють майнової шкоди;
2.3.3. брати участь у заходах, які спрямовані на досягнення мети та завдань УНРДЛ;
2.3.4. не розголошувати інформацію, яка є конфіденційною інформацією УНРДЛ та/або її членів;
2.3.5. члени УНРДЛ зобов’язані надавати Колегії, керівним, виконавчим органам УНРДЛ відомості про себе (ПІБ), контактні телефони, поштові та електронні адреси, а також іншу інформацію, необхідну для забезпечення ефективного захисту законних прав та інтересів її членів, що не суперечать положенням Закону України «Про захист персональних даних». Обсяг та зміст відомостей про члена УЕРДЛ може бути змінений за рішенням Колегії УНРДЛ;
2.3.6.Члени УНРДЛ не мають права виступати в якості представника УНРДЛ або будь-якого її органу без відповідних письмових повноважень або доручень.

Стаття 3. Порядок вступу до УНРДЛ
3.1. Прийом у члени УНРДЛ здійснюється Колегії УНРДЛ, на підставі письмової заяви заявника – фізичної особи на ім’я Колегії УНРДЛ. Заява про членство подається через місцевий осередок або до Колегії УНРДЛ. Місцевий осередок передає заяву про членство в Колегію УНРДЛ після відповідної перевірки та складання рекомендації про прийом або відмову в прийомі до члені УНРДЛ.
3.2. Орган УНРДЛ, який отримав заяву передає її до Колегії УНРДЛ .
3.3. Колегія УНРДЛ приймають рішення про прийом або відмову у прийомі до УНРДЛ у строк не більший ніж 1 місяць з дати подання заяви про вступ до УНРДЛ. Органи УНРДЛ мають право на перевірку інформації наданої кандидатом на члени в УНРДЛ.
3.4. Членство в УНРДЛ, для виключених із складу УНРДЛ, може бути поновлене Колегією УНРДЛ.
3.5. Рішення Колегії УНРДЛ про відмову у прийомі до УНРДЛ має бути вмотивованим і є остаточним.
3.6. Для отримання статусу члена УНРДЛ до проведення установчого з’їзду, фізична особа подає заяву до ініціативної (робочої) групи УНРДЛ або уповноваженої особи в регіонах.

Стаття 4. Припинення членства в УНРДЛ
4.1. Членство в УНРДЛ припиняється у випадках:
4.1.1. смерті члена УНРДЛ;
4.1.2. виходу з членів УНРДЛ за власним бажанням (добровільний вихід) у порядку, передбаченому цим Положенням;
4.1.3. виключення з членів УНРДЛ (примусове виключення) у порядку, передбаченому цим Положенням.
4.2. Член УНРДЛ вважається виключеним з УНРДЛ після прийняття рішення Колегією УНРДЛ. При вирішенні питання про примусове виключення з членів УНРДЛ, член УНРДЛ, стосовно якого приймається таке рішення, участі в голосуванні не приймає.
4.3. Добровільний вихід зі складу членів УНРДЛ здійснюється на підставі одностороннього волевиявлення члена УНРДЛ шляхом подання письмової заяви до Колегії УНРДЛ.
4.4. Примусове виключення членів УНРДЛ з її складу здійснюється за ініціативою будь-якого члена УНРДЛ виключно у випадках:
4.4.1. вчинення членом УНРДЛ дій, що суперечать Положенню про Українську народну раду Донеччини та Луганщини та погіршують стан і репутацію УНРДЛ або репутацію її членів;
4.4.2. у разі, якщо член УНРДЛ втратив з нею зв’язок, не бере участі в її заходах та діяльності, не виконує обов’язків члена УНРДЛ;
4.4.3. член УНРДЛ при поданні зави про членство вказав недостовірні данні, які не сумісні з Маніфестом, Положенням про Українську народну раду Донеччини та Луганщини, цим Положенням.

Стаття 5. Заключні положення
5.1. Всі питання стосовно членства в УНРДЛ, які не врегульовані цим Положенням, Положення про Українську народну раду Донеччини та Луганщини, або іншими внутрішніми документами УНРДЛ, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.
5.2 У разі існування розбіжностей між нормами цього Положення та Положення про Українську народну раду Донеччини та Луганщини, перевага надається Положенню про Українську народну раду Донеччини та Луганщини

Copyright © 2024. Powered by WordPress & Romangie Theme.